امام اکبر شیخ‌الرئیس بوعلی سیناست 
چاپ 

امام اکبر شیخ‌الرئیس بوعلی سیناست

خدای خالق عالم گشود شـــهپر دانش

                     نهاد بر ســر انســان کامـل افســـــر دانش

نخســت نام معلم به انبیاء بخشـــــی

                که جز نــبــی نبود، هیچکس پیــمبر دانش

به روی عالمـیان تا گشــوده گردد باب

                        یکی مدیـنــه علــم آمد و یــکــی در دانش

هزار مظهر قدرت خدای را‌سـت و لیـک

                        هزار مظـــهر قدرت کجـــا و مظـهــر دانش

خدای مظهر کل اسـت و بی‌گمان لیکن

                     حقیقـــت همه عالــم بود ز مصـــدر دانش

گر از بهشــت و گر از کوثرت خبر دادند

                        اشارتی اسـت نهان از بهشـــت و کوثر دانش

مقام علم فراتر، ز دانـش من و توســـت

                        درود بـــرتـــر ما بر مــقــام بــرتـر دانش

رســـــیده بودم از گرد راه و رنج سـفر

                        رســید نامـه به دســـتم ز پیک دفتر دانش

که روز بوعلی است حماســه باید گفـت

                        حماســه‌ای که بود باب علم و درخـور دانش

سخن به نام حکیــمی که از زمان صـغر

                        کبیــر بود و از آن شـــد امام اکــبـر دانش

امام اکبر، شیخ‌الرئیـس بوعلی سیناسـت

                        که خوانـد از اول دفـتر کتــاب آخــر دانش

ز فیض مکتب اســــلام و فضــل ایرانی ‌

                        حــکیـم شـــرق برآمد ز برج خــاور دانش

پی نجات و شـــفای بشر ز علــت جهل

                        ز روی منطــق و قانــون فکند بسـتر دانش

طبیب بود و حکیم و ادیب و شــاعر بود

                        زهــی بـه عرصــه دانش، یــل دلاور دانش

هزار درد به‌جز درد اجل بگـشــــــــود

                        که حــل درد مردن نـشــد میســـر دانش

حیات تن عرض‌است و حیات جان جوهر

                       حیات جان طلبی زنده شو به جوهــر دانش

حیات بوعلی افزون ز صد ســـکندر شد

                        زهی سکـــندر عالــم زهی ســکندر دانش

چرا حسود نســـــــوزد که بوعلی سینا

                به طور سیـــنا صد شـعله زد ز اخگر دانش

حســـــود صاحب زر بود و جاهل و ابله

            ولیـــک بوعلــی افزود زر به زیــــور دانش

فقیر کیست کسی کو بود ز علم فقـــیر

            توانگر اســـت کســی که بود توانـگر دانش

چو فتنه شد به بخارا به‌سوی گرگان رفت

          وز آن دیار برآمد به شـــــهر دیــگر دانش

ز ری سوی همدان رفت در صفاهان شد

                        به دســتگاه وزارت به شـــوکت و فر دانش

وزیر بــــود و لیــــــکن وزیر عالِم بود

                        وزیر عالِم یعنی که شـــاه کشـــــور دانش

ثنای (ناصر مردوخ) بر اهل دانــــش باد

                        که مست بود خود از کم و کیف ساغر دانش

ناصر یمین مردوخی کردستانی روزنامه نگار- سردبیر شبکه‌های خبری (یمین نیوز) و (طوفان نیوز)

تلفن: ۲۲۵۴۱۹۷۹-۰۹۱۲۱۱۹۴۴۴۳-

۲۲۵۵۸۶۶۰ فکس

درباره نویسنده

4439مطلب نوشته است .نوشتن دیدگاه

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت یمین نیوز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
تاسیس 1394

طراحی شده توسط گروه آرکو